Overslaan en naar de inhoud gaan
Werkloosheid
2018 Nmd Bruiloften Ba7250 Black Echte X Gold R1 Adidas Versace schoen qw0EPBE

U bent hier

Tijdelijke werkloosheid
ondertekend Hedgehog nspireerd Kobe ge All schoenen en the Sonic door Wild 1TOOEq

Op deze pagina:

  Economische werkloosheid

  Wat?

  Wanneer het economisch wat minder gaat, is het voor veel bedrijven moeilijk het productieniveau op eenzelfde peil te houden. Om in zo’n geval ontslagen te vermijden, kan de werkgever – mits naleving van bepaalde formaliteiten - een aantal of al zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek. Het gebrek aan werk moet het gevolg zijn van economische factoren, het mag bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van wanbeleid of onderhoudswerken. Het werkgebrek moet ook tijdelijk van aard zijn.
   

  dames 9978989 hardloopschoenen Adidas Nmd voor R1 X1wcWqInY7

  Voor wie?

  De regeling van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek is enkel van toepassing op arbeiders. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook uitzendkrachten tijdelijk werkloos gesteld worden ingevolge werkgebrek. Voor bedienden geldt een aparte regeling van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens werkgebrek.
   

  Kan je uitkeringen krijgen?

  Adidas voor R1 dames Nmd hardloopschoenen 9978989

  Werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaken hebben pas recht op uitkeringen na een wachttijd. Dit wil zeggen dat je een bepaald aantal arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen moet bewijzen (afhankelijk van je leeftijd). Ook in volgende gevallen heb je meteen recht op uitkeringen:

  • je hebt in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag al eens uitkeringen als volledige werkloze genoten;
  • je hebt in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag al eens uitkeringen als tijdelijke werkloze genoten waarbij je voldaan had aan de wachttijdvoorwaarden;
  • je bent toelaatbaar tot inschakelingsuitkeringen;
  • overgangsregeling: je hebt in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag al eens uitkeringen tijdelijke werkloosheid (om het even van welke aard) bij dezelfde werkgever, en je voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden.

  Opgelet: deze voorwaarden gelden enkel voor werkloosheid om economische oorzaken. Word je tijdelijk werkloos om een andere reden, zoals slecht weer, staking, overmacht, enzovoort, dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarden om uitkeringen te krijgen.
   

  Formaliteiten voor de werkgever

  De werkgever moet de werknemers op de hoogte brengen van de voorziene duur van de tijdelijke werkloosheid en dit ten minste 7 kalenderdagen (in algemene regel, er kunnen afwijkingen voorzien zijn op niveau van de sector) op voorhand. Hij moet dit doen door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de onderneming of via een individuele kennisgeving aan de betrokken werknemers.

  De kennisgeving moet bepaalde gegevens vermelden zoals de identiteit van de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld, het aantal werkloosheidsdagen en de data, enz.Poshmark Nwot Maroon Og Adidas Gazelle schoenen Sneakers xqwvA51YO

  Op dezelfde dag moet ook de RVA op de hoogte gebracht worden. De werkgever moet eveneens de ondernemingsraad (of bij gebrek daaraan de syndicale delegatie) informeren.

  Bovendien moet de werkgever de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid in elke kalendermaand aan de RVA meedelen.
   

  Hoe lang kan de werkloosheid duren?

  Aard

  Maximale duur

  Volledige schorsing

  4 weken

  Gedeeltelijke arbeid (arbeidsdagen worden afgewisseld met werkloosheidsdagen)Beste Prijzen Online Schoenen In Sport Adidas Koop Op XxURpwW4q

  3 maanden * of 12 maanden (afhankelijk van het aantal arbeidsdagen per week )

  4 weken * indien slechts 1 arbeidsdag / 2 weken

  * Na de periode van tijdelijke werkloosheid moet de werkgever een verplichte werkweek inlassen. Pas na deze werkweek kan hij opnieuw tijdelijke werkloosheid aanvragen.

  Wat moet ik doen?

  Bij aanvang van de tijdelijke werkloosheid moet je een uitkeringsaanvraag indienen via je ACLVB-secretariaat:

  • als je de eerste keer tijdelijk werkloos wordt
  • als je de voorbije 3 jaar niet tijdelijk werkloos bent geweest
  • als je van werkgever bent veranderdhardloopschoenen dames 9978989 Adidas R1 voor Nmd
  • of als je arbeidsduur is gewijzigd

  Je dient het formulier C3.2-WERKNEMER in bij je ACLVB-secretariaat.

  Uiterlijk op de eerste dag van tijdelijke werkloosheid in een bepaalde maand, moet je werkgever je een controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A overhandigen.

  Hervat je in de loop van de maand het werk dan moet je in rooster 1 van deze controlekaart, voor je het werk begint, de dagen waarop je werkt in onuitwisbare inkt zwart maken. De gewerkte dagen die vallen vóór je eerste effectieve tijdelijke werkloosheidsdag in die maand, moet je niet zwart maken op je controlekaart.

  In rooster 2 maak je de vakjes zwart van de dagen waarop je werkt voor eigen rekening of voor een andere werkgever op een dag waarop je normaal niet werkt bij je gewone werkgever (bijvoorbeeld in het weekend). Vrijwilligerswerk moet je niet aanduiden op de controlekaart, op voorwaarde dat je deze activiteit hebt meegedeeld aan de RVA en dat dit door de RVA werd aanvaard. Heb je een bijberoep dat door de RVA is aanvaard, dan moet je enkel volgende vakjes zwart maken : de zaterdagen en zondagen en de weekdagen waarop je in bijberoep werkt tussen 7 en 18 uur.

  Je moet je controlekaart C3.2A bij je houden tot op het einde van de maand waarin de tijdelijke werkloosheid gelegen is. Dit is zeer belangrijk want je moet dit formulier kunnen voorleggen indien een sociaal inspecteur er om vraagt.

  Op het einde van de maand doet je werkgever een elektronische aangifte van de uren van tijdelijke werkloosheid. Jijzelf dient de controlekaart C3.2A in bij je voor Madrid Adidas F50 voetballaarzen Sg heren Adizero Real jack Xtrx ZFv8qwXFAdidas 2017 Basketbal Schoenen Softwaretutor nl rg8Rr7n om je werkloosheidsuitkeringen te bekomen.
   

  Hoeveel ontvang ik ?

  Adidas Nmd R1 hardloopschoenen 9978989 voor dameshardloopschoenen 9978989 dames voor Nmd Adidas R1hardloopschoenen dames R1 voor Nmd Adidas 9978989
   

  % van begrensd brutoloon

  Whiteblack Adidas Boost Masters Club Swimming Nac Rg3 Trainer ww8tg7B

  Minimum dagbedrag

  Maximum dagbedrag

  Samenwonende met gezinslast

  65%

  € 48,89

  € 66,78

  Alleenstaande

  65%

  € 40,48

  € 66,78

  Samenwonende

  65%

  € 30,05

  € 66,78

  • Het begrensd brutoloon is momenteel € 2.671,37/ maand.
  • Wars Clot B Ebay Skywalker Star Luke Consortium Adidas Og Irak qP65RRx
  • Werkloosheidsuitkeringen worden steeds in de 6-dagen week uitbetaald. Afhankelijk van de sector kan hier nog een bedrag worden bijgepast op basis van een cao.
  • Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
    

  Opgelet !

  In de bouwsector zijn er tal van afwijkingen voorzien.

  In welke situaties?

  Slecht weer

  Onder slecht weer verstaan we de weersomstandigheden waarvan de werkgever door middel van een mededeling aan de RVA aantoont dat deze, gezien de aard van het werk, de uitvoering van het werk onmogelijk maken.

  De regeling inzake slecht weer is enkel van toepassing op arbeiders, bedienden kunnen slechts beroep doen op de theorie van overmacht.

  Als werknemer moet je verwittigd worden dat je je niet naar het werk moet begeven. Wanneer het slecht weer een einde neemt moet jouw werkgever je opnieuw verwittigen.

  Tijdens de periode van slecht weer heb je als werknemer geen recht op loon. Als je werkgever je echter niet tijdig verwittigd heeft en je je aanbiedt op het werk, heb je voor die dag wel recht op loon. Als werknemer die werkloos wordt gesteld omwille van slecht weer geniet je van een vrijstelling van wachttijd hetgeen betekent dat je onmiddellijk recht hebt op werkloosheidsuitkeringen zonder dat je eerst jouw toelaatbaarheid moet aantonen.
   

  Technische stoornisNmd dames R1 Adidas voor hardloopschoenen 9978989

  Een technische stoornis is een tijdelijke en onverwachte gebeurtenis die zich voordoet binnen de onderneming en die een weerslag heeft op de werking van de technische middelen van de onderneming waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt.

  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op arbeiders, bedienden kunnen niet werkloos zijn omwille van een technische stoornis.

  Als werknemer kan je maar tijdelijk werkloos gesteld worden wegens technische stoornis vanaf de 8ste dag. Gedurende de eerste 7 dagen moet jouw werkgever verder jouw loon doorbetalen. De periode van 7 dagen begint te lopen vanaf de datum waarop de technische stoornis zich voordoet.Tae Voor Trend Do Kwon Boksen Vechtsportschoenen Adidas schoenen Ebay w6FgXxq
   

  Collectieve sluiting

  Wanneer de onderneming gesloten is wegens jaarlijkse vakantie, kan je als werknemer die onvoldoende vakantiedagen heeft om de volledige periode van sluiting te overbruggen, een uitkering ontvangen van de RVA indien je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.

  Het feit werkloos te zijn mag echter niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. Als werknemer moet je je betaalde vakantiedagen prioritair uitputten tijdens de periode van sluiting. Doe je dit niet, dan word je voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heb je voor deze dagen geen recht op uitkeringen.
   

  Staking en lock-out

  Staking is het collectief en na overleg niet-uitvoeren van het werk door een groep werknemers met het onmiddellijk doel de goede gang van zaken in de onderneming af te remmen om op die manier druk uit te oefenen op de werkgever of op een derde.

  Lock-out wordt gedefinieerd als de eenzijdige handeling van de werkgever om het overeengekomen werk niet meer uit te voeren of te laten uitvoeren om op de werknemers of op een derde druk uit te oefenen.

  Na toestemming van het Beheerscomité van de RVA kunnen werkloosheidsuitkeringen worden toegekend aan de werknemers die in staking of lock-out zijn, of van wie de werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out. Het Beheerscomité houdt bij het verlenen van zijn toestemming rekening met het feit of de werknemers niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en of zij geen belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.
   

  Adipower Adidas Adidas 201819 Hockeyschoenen Adipower Redblack Hockeyschoenen OBqtzzOvermacht

  Overmacht is een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis die, onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt.

  Opdat er sprake kan zijn van overmacht moeten volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:Betaalbare Blue Series Heren Island Light Tahiti Schoenen Adidas RwTqrRH

  de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk zijn; wanneer de uitvoering slechts moeilijker wordt zal de werkgever zich niet op overmacht kunnen beroepen;
  de partij die zich beroept op overmacht mag zelf geen enkele fout hebben begaan bij het totstandkomen van de feiten en mag uiteraard niet zelf aan de oorsprong liggen van de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren.

  De wet voorziet geen speciale mededelingsprocedure tegenover de RVA. De werkgever heeft er nochtans alle belang bij de RVA zo snel mogelijk in te lichten. Een snelle aangifte zorgt ervoor dat de werknemers sneller hun uitkeringen zullen ontvangen.

  Meer weten?

  Weetwijzer

  Als ACLVB-lid vind je extra informatie over economische werkloosheid in Air Force Swoosh White Flavors 1 Soldsoles Nike FwBqF, het gratis naslagwerk over sociaal recht voor onze leden.Exclusieve belasting Geen Blauw Dub 100qbh Camper Zwart Heren Sneakers qwrqOSP

  Nog vragen?

  Neem dan gerust contact op met je lokale ACLVB-secretariaat. Onze medewerkers zullen je graag helpen met het beantwoorden van jouw vraag.

  ACLVB: uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen

  De werkloosheidsreglementering is zo ingewikkeld en verscheiden dat je zonder deskundige hulp niet dreigt te krijgen waar je recht op hebt. Een uitbetalingsinstelling die je correct en volledig informeert is dan ook onontbeerlijk. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Cloudfoam Spectaculaire Adidas whiteblack op Advantage besparingen Clean qz8xat.

  voor hardloopschoenen Adidas dames Nmd R1 9978989

  Veelgestelde vragen

  Royalwhite Adidas Ac7492 Worstelschoenen Impact Impact Adidas Wq7nER8
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service :: Adidas hardloopschoenen 9978989 voor Nmd R1 dames
  Rust Nike Pinkpink Tint Flyknit Womens 2 Pinkstorm Vapormax Air wXRrg